Pliki Cookies.

Dla Państwa wygody strona www.btstal.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Serwis www.btstal.pl stosuje pliki cookie w celu:

 • usprawnienia doświadczenia Użytkownika (np. zachowywania przedmiotów w koszyku z zakupami pomiędzy wizytami),
 • zapamiętywania preferencji Użytkownika (np. język przeglądania, informacje o logowaniu do konta),
 • Pomóc nam zrozumieć i poprawić sposób, w jaki odwiedzający korzystają z naszej strony, w tym które z naszych stron i produktów są najczęściej oglądane.

Możemy również zezwolić stronom trzecim na umieszczanie plików cookie na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Usług, aby:

 • pomóc nam zrozumieć i poprawić sposób, w jaki odwiedzający korzystają z naszej witryny, w tym które z naszych stron i produktów są przeglądane najczęściej,
 • skuteczniej sprzedawać nasze produkty i usługi oraz reklamować inne produkty i usługi, które mogą być dla Użytkownika interesujące,
 • pozyskiwać informacje zwrotne na temat produktów i usług.

 

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

1. WSTĘP

1.1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO. Przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, komputerach, urządzeniach przenośnych i w zabezpieczonych pomieszczeniach. Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, wprowadziliśmy oraz stosujemy odpowiednie procedury, polityki i instrukcje umożliwiające właściwe funkcjonowanie realizowanych przez nas procesów przetwarzania danych, szkolimy nasz personel w dziedzinie ochrony danych, kontrolujemy i weryfikujemy obowiązujący u nas system ochrony danych.

1.2. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności. PSBT BT -STAL sp z o.o używamy następujących skrótów:

„Polityka” – oznacza niniejszą Politykę Prywatności.

„My” – oznacza Administratora, o którym mowa w 2.1.;

„Ty” – oznacza Ciebie, czyli osobę fizyczną, których dane są przez nas przetwarzane;

„dane” – oznacza dane osobowe;

„Klienci” – oznacza dokonujących zakupu towarów i usług wchodzących w skład naszej oferty handlowej;

„Kontrahenci” – oznacza dostarczających nam towary i usługi;

„RODO” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. ADMINISTRATOR I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

2.1.Administratorem danych osobowych jest:

PSBT BT -STAL sp z o.o
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Opoczyńska 8
NIP : 8351607033
KRS: 000107700
REGON: 365573820

3. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA, PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

3.1. Parametry takie jak: cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych, okres przechowywania danych, przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych – dla poszczególnych kategorii osób wskazane są w poniższych punktach

4. OSOBY, KTÓRYCH DANE SĄ PRZEKAZYWANE

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być właściwe Urzędy Skarbowe i inne organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne władze rządowe lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (przekazanie danych nastąpi zgodnie z tymi przepisami). Ponadto Twoje dane są przekazywane podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług prawnych, naszym biegłym rewidentom, podmiotom zajmującym się dostawą lub obsługą naszego systemu informatycznego lub dostarczają nam inne usługi IT,

5. TWOJE PRAWA

5.1. Przysługuje Ci:

5.1.1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

5.1.2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

5.1.3. Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę.

5.1.4. Ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe (to znaczy wymagane prawem) lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę.

5.1.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać danych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

5.1.6. Prawo do wniesienia skargi.

Ochrona Twoich danych jest dla nas priorytetem. Jeżeli jednak uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych, prosimy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres btstal@btstal.pl Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Możesz złożyć skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5.1.7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę.

6. PROFILOWANIE

Twoje dane nie są przez nas profilowane. Profilowanie, zgodnie z RODO, oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

________________________________________

KLIENCI I KONTRAHENCI INDYWIDUALNI

Cele przetwarzania danych:

Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi relacji i rozliczeń pomiędzy Tobą a nami, w tym do zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów lub usług, wystawiania dokumentów księgowych, zarządzania umowami, zamówieniami, realizacji i odbioru dostaw, organizacji transportu, obsługi reklamacji, potwierdzenia salda, monitorowania płatności, windykacji należności, zarządzania sporami, a także w celach analitycznych i statystycznych, prowadzenia badań jakości obsługi, kierowania do Ciebie treści marketingowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • wykonanie zawartej pomiędzy Tobą a nami umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy podatkowe i dotyczące rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • nasz prawnie uzasadniony interes gospodarczy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:
  - zapewnienia prawidłowej realizacji współpracy z Tobą,
  - ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  - marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług (mailem pod Twój adres lub smsem na Twój numer telefonu – jeżeli wyraziłeś na to zgodę),
  - prowadzenia analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Twoje dane zawarte w dokumentacji (papierowej i elektronicznej) przechowujemy nie dłużej niż 10 lat, w zakresie regulowanym przepisami – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

________________________________________

OSOBY ZWIĄZANE Z NASZYMI KLIENTAMI I KONTRAHENTAMI, ZARÓWNO KORPORACYJNYMI, JAK I INDYWIDUALNYMI

Zbieranie danych:

Zbieramy wyłącznie dane niezbędne dla spełnienia niżej określonych celów i zwracamy się do naszych Klientów oraz Kontrahentów o podanie danych osobowych tylko gdy jest to konieczne. W przypadku gdy musimy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji współpracy z naszymi Klientami oraz Kontrahentami, zwracamy się do nich o podanie danych osób uczestniczących z ramienia tych Klientów oraz Kontrahentów w realizacji współpracy, w tym osób do kontaktu w sprawie realizacji umowy lub zamówienia i usług pomocniczych z tym związanych (np. transportu). Co do zasady, zbieramy te dane osobowe od naszych Klientów oraz Kontrahentów lub od osób trzecich działając zgodnie z instrukcjami danego Klienta lub Kontrahenta. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę pracodawcy lub zleceniodawcy, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, numer rejestracyjny pojazdu i oznaczenie dokumentu tożsamości (w zakresie ewidencji ruchu pojazdów oraz ich kierowców) i inne służbowe dane kontaktowe.

Cele przetwarzania danych:

Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi relacji i rozliczeń pomiędzy nami a naszym Klientem lub Kontrahentem, z którym jesteś związany, w tym do zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów lub usług, wystawiania dokumentów księgowych, zarządzania umowami, zamówieniami, realizacji i odbioru dostaw, organizacji transportu, obsługi reklamacji, potwierdzenia salda, monitorowania płatności, windykacji należności, zarządzania sporami, a także w celach analitycznych i statystycznych, prowadzenia badań jakości obsługi, kierowania treści marketingowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy podatkowe i dotyczące rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • nasz prawnie uzasadniony interes gospodarczy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:
  - zapewnienia prawidłowej realizacji współpracy z Klientem lub Kontrahentem, z którym jesteś związany,
  - ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  - marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług wobec naszego Klienta lub Kontrahenta, z którym jesteś związany,
  - prowadzenia analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zgoda, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane zawarte w dokumentacji (papierowej i elektronicznej) przechowujemy nie dłużej niż 10 lat, w zakresie regulowanym przepisami – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

________________________________________

KANDYDACI DO PRACY

Cele przetwarzania danych:

Twoje dane są przetwarzane w celu rekrutacji i ubiegania się przez Ciebie o zatrudnienie w naszej firmie.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności art. 221 Kodeksu Pracy – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:
  - zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji,
  - zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia, doboru kadr dla uzyskania wysokiej jakości świadczonej pracy, a także prawidłowego
  - funkcjonowania prowadzonej przez nas działalności.
 • W przypadku gdy Kandydat do pracy wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych, podstawą przetwarzania jest także wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Twoje dane zawarte w dokumentacji (papierowej i elektronicznej) są przechowywane maksymalnie 6 miesięcy od daty wpływu. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.