PRZETWÓRSTWO STALI – BT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Opoczyńska 8, 96-200 Rawa Mazowiecka realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy PRZETWÓRSTWO STALI - BT poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze i wdrożenie wyniku prac IOB w firmie Wnioskodawcy”, nr umowy o dofinansowanie RPLD.02.01.02-10-0115/19-00. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych

Celem realizacji projektu jest skorzystanie z możliwości rozwojowych jakie daje współpraca z IOB. W ramach realizacji projektu zostaną zakupione usługi doradcze o specjalistycznym charakterze świadczone przez akredytowaną IOB. Prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze to usługi mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym.

Rezultatem projektu będzie:
- przebudowana struktura organizacyjna firmy Wnioskodawcy,
- wprowadzenie nowych wyrobów do oferty sprzedażowej Wnioskodawcy,
- wzrost konkurencyjności firmy na rynku,
- wzrost potencjału finansowego firmy,
- wzrost możliwości inwestycji w innowacyjne rozwiązania w przyszłości.

Wartość projektu:
916 965,00 zł

Wartość dofinansowania:
633 675,00 zł

Planowany okres realizacji projektu:
01.12.2019 – 30.11.2020